276°
Posted 20 hours ago

Nuaire 'CYFAN' CENTRIFUGAL KITCHEN & BATHROOM EXTRACT / EXTRACTOR FAN

£9.9£99Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Mae S Cyf yn cyfrifo 80% o gyflog cyfartalog y cyflogai rhwng 3 Awst 2020 a’r diwrnod cyn diwrnod cyntaf y cyflogai ar ffyrlo ar neu ar ôl 1 Tachwedd 2020: FLVC develops partnerships with voluntary and statutory organisations in Flintshire and works in collaboration with other agencies to develop projects in response to community needs. We use 2 main couriers. Parcelforce and DPD. Delivery times are usually 2 working days to the UK and next working day to Ireland. We do endeavour to maintain these target delivery dates but unfortunately sometimes slight delays may occur which are beyond our control. So if you have arranged to have the items installed please do not confirm an installation date until you receive the product. Darllenwch arweiniad ar gyfrifo nifer yr oriau ffyrlo. 2.17 Enghraifft o gyfrifo’r uchafswm cyflog am ran o gyfnod cyflog Dylai N Cyf anwybyddu unrhyw oriau arferol, oriau gwaith ac oriau ffyrlo ar ôl 12 Mai 2021 gan nad yw’r cyflogai ar ffyrlo mwyach ar ôl y dyddiad hwnnw, hyd yn oed os oes raid i N Cyf hawlio am gyfnod hirach megis 1 Mai 2021 i 31 Mai 2021 (er enghraifft i gysoni’r cyfnodau hawlio wrth hawlio ar gyfer nifer o gyflogeion).

Darllenwch arweiniad ar sut i gyfrifo oriau arferol ar gyfer cyflogai oriau sefydlog y mae ei gyfnod cyflog cyntaf yn dod i ben ar ôl ei ddyddiad cyfeirio. 2.4 Enghraifft o sut i gyfrifo’r oriau arferol ar gyfer cyflogeion sydd wedi’u contractio am nifer sefydlog o oriau os mai dyddiad cyfeirio’r cyflogai yw 19 Mawrth 2020

Enghraifft ar gyfer cyfrifo 80% o gyflogau ar gyfer cyflogeion amser llawn neu ran-amser ar gyfradd sefydlog ac ar gyflog os mai’r dyddiad cyfeirio yw 30 Hydref 2020 Yn gyntaf, mae B Cyf yn cyfrifo’r oriau arferol ar gyfer y diwrnodau mae’n hawlio ar eu cyfer yn y cyfnod cyflog 29 Gorffennaf 2020 i 4 Awst 2020 (sef 1 Awst 2020 i 4 Awst 2020) fel a ganlyn: This FREE course is made up of 6 interactive online sessions and is designed to help parents manage difficult emotional states. You will get to explore and understand more about stress and anxiety and discover how to change the way you are thinking, including practical ways to help you reduce symptoms. Rhannwch â 20 (nifer y diwrnodau yn y cyfnod cyflog y mae’r Cyflwyniad Taliadau Llawn Gwybodaeth Amser Real TWE yn ymwneud â nhw). Dyddiad cyfeirio’r cyflogai yw 19 Mawrth 2020. 3.11 Enghraifft o gyfrifo 80% o’r cyflogau o’r un cyfnod mewn blwyddyn flaenorol o fis Mawrth 2021 ymlaen

Mae’r cyflogwr yn cyfrifo 80% o gyflog arferol y cyflogai ar gyfer y cyfnod cyflog 3 Mai 2021 i 9 Mai 2021: Dechreuwch gyda 520 (nifer yr oriau a weithiwyd mewn gwirionedd (neu’r oriau ar wyliau blynyddol â thâl neu wyliau ‘fflecsi’) o 1 Chwefror 2021 hyd at (a chan gynnwys) 3 Mai 2021). Supportive, interactive and friendly online group with a mixture of sharing information, guided practical exercises, and the opportunity for a chat.

Ffracsiynau cywerth

Caiff y cyflogai ei dalu ar gyfer y cyfnod cyflog 1 Mai 2021 i 31 Mai 2021, ac mae’r cyflogwr yn anelu at wneud hawliad ffyrlo hyblyg ar gyfer yr un cyfnod (1 Mai 2021 i 31 Mai 2021). Families First is designed to help children, young people, and families together. It works by providing support for whole families, rather than just individuals. Rhannwch â 352 (nifer y diwrnodau calendr roedd y cyflogai wedi’i gyflogi gan E Cyf ym mlwyddyn dreth 2019 i 2020, hyd at (a chan gynnwys) y diwrnod cyn iddo gael ei roi ar ffyrlo am y tro cyntaf). Mae cyflogai wedi’i gontractio i weithio patrwm sifft o bedwar diwrnod 12 awr olynol ac yna cael pedwar diwrnod i ffwrdd o’r gwaith. Mae’r patrwm gweithio hwn yn ailadrodd bob 8 diwrnod. Caiff y cyflogai ei dalu bob mis calendr. Mae C Cyf yn anelu at wneud hawliad ffyrlo hyblyg ar gyfer y cyfnod rhwng 1 Gorffennaf 2021 a 31 Gorffennaf 2021 (31 diwrnod calendr). Mae’r cyfnod cyflog a’r cyfnod hawlio yn cyd-fynd a’i gilydd. Dechreuwch gyda 48 awr (yr oriau roedd y cyflogai wedi’i gontractio ar eu cyfer yn ei batrwm gwaith ailadroddiadol ar ddiwedd y cyfnod cyflog diwethaf a ddaeth i ben ar neu cyn dyddiad cyfeirio’r cyflogai – sydd, yn yr enghraifft hon, yn 12 awr wedi’u lluosi â 4 diwrnod).

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment